NAVIGÁCIA
 
Vyhľadať: 
  v e-Shope

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SR V LODNÝCH TRIEDACH MICRO A KJP


Termín / Date:  24.7. – 27.7.2015
Miesto / Venue: Slovensko, Oravská priehrada Penzión Kormorán
Usporiadateľ / Organizing Authority: Slovenský zväz jachtingu, v spolupráci s KŠJ Žilina pod záštitou VÚC Žilina


 Pretekovi funkcionári / Race Officials: 
Riaditeľ / Race Director: Richard Centový
Garant SZJ / SSU representive: Jakub Kaňuk
Predseda jury / Chairman of jury : Miroslav Mokáň
Hlavný rozhodca / Race Officer: Igor Lehota
Rozhodcovia / Referee: Martin Mydlík
Protestná komisia / Protest committee: Bude určená vyhláškou PK pred začiatkom registrácie /
will be determined by the Race committee before registration
Merači / Measurers: Peter Repáň, Luboš Kurej

ROZPIS PRETEKOV

1. PRAVIDLÁ
1.1 Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu 2013-2016.
1.2. Ak by bol rozpor v texte v rôznych jazykoch, anglický text má prednosť.

2. REKLAMA
2.1 Lode budú mať povinnosť niesť reklamu, ktorú zvolí a dodá usporiadateľ.


3. SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ

3.1 Preteky sú otvorené pre všetky Kajutové plachetnice LT MICRO CLASS  a KJP D1,D2,D3 ktoré splňajú triedové pravidlá.
3.2 Lode, ktoré sú spôsobilé sa môžu prihlásiť do 31.7.2014 na online adrese: http://www.jachting-zilina.sk/mmsr-micro-kjp/
3.3 Lode musia vyplniť prihlášku na oficiálnom tlačive SZJ a zaplatiť štartovne pri registrácii.

4. ŠTARTOVNÉ

4.1 Požadované štartovné: 40 EURO za plachetnicu a troch členov posádky. 5 EURO za každého ďalšieho člena posádky.

5. ČASOVÝ PROGRAM
Plánovaný počet rozjázd je 9 pre každú lodnú triedu. Preteková komisia môže uskutočniť viac rozjázd za sebou bez prestávky systémom non–stop.
5.1 Registrácia: Štvrtok 24.7.2015 od 17:00 do 20:00 Penzión Kormorán Oravská Priehrada, Piatok 25.7.2015 od 08:00 do 10:00 Penzión Kormorán Oravská Priehrada.
5.2 Meranie a váženie: Štvrtok 24.7.2015 od 17:00 do 20:00, Piatok 25.7.2015 od 08:00 do 10:00.
5.3 Slávnostné otvorenie pretekov: 25.7.2015, 11:00-11:30.
5.4 Plánovaný počet rozjázd: 9 pre každú triedu.
5.5 Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu je o 13:00 hod v piatok 25.7.2015.
5.6 Štart ďaľších rozjázd podľa rozhodnutia pretekovej komisie.
5.7 Žiadna rozjazda nebude odštartovaná neskôr ako 27.7.2015 14:00 hod, ak PK po dohode s pretekármi určí náhradný deň tak platí: 28.7.2015 o 14:00 hod.
5.8. Náhradný deň: pondelok 28.7.2015.

6. PLACHETNÉ SMERNICE
Plachetné smernice budú zverejnené o 8:00 dňa 25.7.2015 na tabuli PK Penzión Kormorán Oravská Priehrada.

7. MIESTO
7.1 Miesto pretekov: Vodná nádrž Oravská Priehrada, Penzión Kormorán 49°23'3"N, 19°32'10"E. Spúšťanie lodí, kotvenie MICRO Class  - Slanický dvor N49.39590, E19.52133
7.2 Priestor pretekov: Preteky sa uskutočnia na trati trojuholník,karusel pre LT Kajutové plachetnice a karusel pre LT Micro. Trate budú oddelené.

8. BODOVANIE
8.1 Výsledné časy budú korigované podľa GPH DHC pre KJP a poradie v cieli pre LT Micro
8.2 Dve rozjazdy sú potrebné, aby boli preteky platné
8.3
(a) Keď sa uskutoční menej ako štyri rozjazdy celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd
(b) Keď sa uskutoční štyri až sedem rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením najhoršieho umiestnenia.
(c) Keď sa uskutoční osem alebo viac rozjázd, celkové body lode sú súčtom jej bodov z rozjázd s vylúčením dvoch najhorších umiestnení.


9. CENY

Ceny budú takéto:
Majstrovstvám Slovenska vypísaným ako Medzinárodné majstrovstvá Slovenska bude tento štatút uznaný v prípade, ak sa zúčastní pretekov aspoň 1 zahraničná posádka. Prvé tri posádky Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky budú ocenené trofejami a vecnými cenami v  kategóriách D1,D2,D3 a LT Micro clas
Majstrom Slovenska alebo Medzinárodným majstrom Slovenska sa stáva prvá posádka z celkového poradia KJP D1,D2,D3 a LT MICRO Prvé tri posádky zložené z pretekárov so slovenským štátnym občianstvom sú aj na Medzinárodných majstrov¬stvách Slovenska vyhodnocované rovnako, ako na Majstrovstvách Slovenska, a teda obdržia medaily, diplomy a vecné ceny v  kategóriách D1,D2,D3a LT MICRO.

10. VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI
Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4. Rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.

11. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím:
Slovenský zväz jachtingu / Slovak Sailing UnionJunácka 6, 832 80 Bratislava: tel. +421 2 49249206, e-mail: szj@sailing.sk, www.sailing.sk
KŠJ Žilina – Organizačný výbor :
Tomáš Chudík, mobil: +421 905 551873,
 e-mail: samosailingteam@gmail.com
Martin Morávek, +421 948 908090
Richard Centový +421 905 637256

12. UBYTOVANIE
Ubytovanie je možné :
Penzión Kormorán: 043/558 14 34,
Email:: info@penzionkormoran.sk
Penzión Slanický Dvor www.slanica.sk
043/552 48 80
NOTICE OF RACE

1. RULES
1.1 The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing2013-2016.
1.2 If there is a conflict between languages the englisch text will take precedence.

2. ADVERTISING
2.2 Boats will be required to display advertising chosen and supplied by the organizing authority.

3. ELIGIBILITY AND ENTRY
3.1 The regatta is open to all boats of classes MICRO CLASS KJP D1,D2,D3, which fulfill the class rules.
3.2 Caused boats may register until the 31.8.2014 on martin.jezko@gmail.com
3.3 Boats must complete an official Slovak Sailing Union entry form and pay the required starting fee at registration.

4. FEES
4.1. Required fees: 25 EURO for a sailboat and 5 EURO for each crew member.

5. SCHEDULE
There are 9 races scheduled for each class. The Race Committee may start more races back to back.
5.1 Registration: Thursday 24.july 2015, From 17:00 to 20:00, Garden Hotel Domaša, Friday 25.july 2015, From 08:00 to 10:00, Penzión Kormorán Oravská Priehrada.
5.2 Measuring and weighing: Thursday 24 july 2015 17:00 to 20:00, Friday 25. july 2015 08:00 to 10:00.
5.3 Opening ceremony: 25. july 2015, 11:00-11:30.
5.4 Number of races: 9 for each class.
5.5 The scheduled time of the warning signal for the first race is 13:00 on Friday 25.july 2015.
5.6 Starts of next races according to decision of Race Committee.
5.7 No race will be launched later than 27.July 2015 14:00. Race Committee after meeting with crews may set spare day to apply: 28. July 2015 at 14:00.
5.8 Spare day at Monday, 28.July 2015.6. SAILING INSTRUCTIONS
The sailing instructions will be available on the official notice board on 25.july.2015 at 8:00 at Penzión Kormorán Oravská Priehrada.

7. VENUE
7.1 Regatta harbour: Water basin Oravská Priehrada, Penzión Kormorán N49.38658 E19.53033
7.2 Regatta area: The race will take place on the triangle,carousel track with separate start of Racer and Cruiser classes8. SCORING
8.1 Resulting times will be adjusted according to the GPH Denmark HC................................
8.2Three races are required to be completed to constitute a series.
8.3
(a) When less than four races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores.
(b) When from four to seven races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores excluding her worst score.
(c) When eight or more races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores excluding her 2 worst scores.

9. PRIZES
Prizes will be given as follows:
In case the foreign competitors are presented (at least one from foreign ISAF sailing association) also the International Slovak Champions will be announced and commemorative trophies will be awarded to the first three boats of International Slovak Championship in  D1,D2,D3  and Micro class ranking.
The first boat of respective class category will became the Champion of Slovak Republic or International Champion of Slovak Republic at that class category.
First 3 boats of the Slovak nationality representatives are on International Slovak Championship evaluated as on Slovak Championship and will be awarded by medals, diplomas and prizes in D1,D2,D3 and Micro  ranking.

10. DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See rule 4. Decision to Race. The organizing authority will not accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta.


11. FURTHER INFORMATIONS
For further information please contact:
Slovenský zväz jachtingu / Slovak Sailing UnionJunácka 6, 832 80 Bratislava: tel. +421 2 49249206, e-mail: szj@sailing.sk, www.sailing.sk
KŠJ Žilina – Organizačný výbor :
Tomáš Chudík, mobil: +421 905 551873,
 e-mail: samosailingteam@gmail.com
Martin Morávek, +421 948 908090
Richard Centový +421 905 637256

12. ACCOMMODATION
Accommodation is possible in:
Penzión Kormorán: 043/558 14 34,
Email:: info@penzionkormoran.sk
Pension Slanický Dvor www.slanica.sk
043/552 48 80


Stiahnite si prihlášku na preteky:

You can download the application form here:

>> Prihlaska preteky – Orava 2015 <<

 

Prihlášku vyplňte a pošlite e-mailom na adresy:

Please fill the application form and send it to:

martin@leonessa.sk

samosailingteam@gmail.comPRIHLÁŠKA - APPLICATION FORM 
Meno a priezvisko kapitána - Skipper´s Name:
Email:
Člen klubu - Member of Club:
Číslo na plachte / Number on sail:
Meno lode - Name of boat:
Trieda - Class:
Poznámka / Note:PLATOBNÉ ÚDAJE / PAYMENT DETAILS

Číslo účtu / Account number:
2624858709/1100
IBAN:
SK60 1100 0000 0026 2485 8709
SWIFT / BIC
TATRSKBX
Variabilný symbol / Variable smybol:
Číslo na plachte / number on sail
Suma / Amount:
40,- €
     
 
MICRO CLASS SLOVAKIA
 
KALENDÁR AKCIÍ - 2017 
 
 28.10. Modrá stuha Žiliny
 
 
PRIHLÁSENIE 

Prihlasovacie meno:
Heslo:

 

  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.